DetailController

Chuyển đổi số

Thực hiện một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông

03/04/2024 15:15
Ngày 02/4, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 4542-CV/VPTU về việc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhằm đẩy mạnh triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đạo hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp), Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể như sau: 

Chỉ đạo đơn vị quản trị, vận hành và đơn vị cung cấp giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia thực hiện kết nối toàn diện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC) của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Chỉ đạo đơn vị quản trị, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các đơn vị có liên quan rà soát, nâng cao chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đánh giá chất lượng các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Dự kiến thực hiện trong thời gian từ 05/4/2024 đến 30/6/2024. 

Từ năm 2023 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có 4 văn bản đôn đốc, triển khai dịch vụ công trực tuyến (Văn bản số 1284/BTTTT-CĐSQG ngày 12/4/2023 về việc nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT, đảm bảo dễ sử dụng, thân thiện với người dùng; Văn bản số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/08/2023 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả DVCTT; Văn bản số 5901/BTTTT-CĐSQG ngày 24/11/2023 về việc đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng DVCTT qua Hệ thống EMC; Văn bản số 220/BTTTT-CĐSQG ngày 18/01/2024 về việc đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng DVCTT qua Hệ thống EMC (lần 2)). Trên cơ sở đó, các đơn vị có liên quan rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) trước ngày 05/4/2024.

Trong quá trình triển khai, có khó khăn, vướng mắc, hoặc có nhu cầu đối soát số liệu với Hệ thống EMC, liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) và thực hiện theo hướng dẫn./.