DetailController

Giáo dục

Thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh

28/09/2023 16:30
Ngày 26/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND Thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thông qua Đề án nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Khơi dậy cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 Mục tiêu tổng quát của Đề án là: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.  Phát hiện, tôn vinh, bồi dưng, phát huy tài năng trẻ tỉnh Hòa Bình nhm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hòa Bình trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII.

 Mục tiêu cụ thể: Hằng năm, tối thiểu 70% đoàn viên, thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Tỉnh Đoàn, các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức. Đến năm 2030, tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ. Hằng năm, Tỉnh Đoàn theo dõi, cập nhật và khai thác hiệu quả dữ liệu của tài năng trẻ tỉnh Hòa Bình trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Quốc gia và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ.

Đối tượng áp dụng: Là công dân tỉnh Hòa Bình từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi (tính đến năm được phát hiện, tôn vinh) ở trong và ngoài tỉnh đạt giải thưởng uy tín cấp quốc gia, quốc tế. Kế hoạch được triển khai trên phạm vi tỉnh Hòa Bình, từ năm 2023 đến năm 2030.

Đề án cũng đề ra một số giải pháp chủ yếu:  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ tnh Hòa Bình; Phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ; Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ; Tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ./.