DetailController

Giáo dục

Thực hiện chính sách đối với Giáo dục mầm non tại địa bàn có Khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động

23/01/2024 16:30
Thực hiện Công văn số 7237/BGDĐT-GDMN ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với giáo dục mầm non (GDMN) tại địa bàn có khu công nghiệp (KCN), nơi tập trung nhiều lao động; Công văn số 11568/VPUBND-NVK ngày 28/12/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách đối với GDMN tại địa bàn có KCN, nơi tập trung nhiều lao động, ngày 22/01/2024, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 223/SGD&ĐT-MN&TH.

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau: Rà soát việc tổ chức, thực hiện chính sách đối với GDMN quy định tại Nghị định số 105, Nghị quyết số 27; có biện pháp giải quyết triệt để những khó khăn, tồn tại khi thực hiện chi trả chính sách cho trẻ em, giáo viên mầm non.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan xác định nơi có nhiều lao động theo Điều 75, Nghị định số 1451 , tham mưu thực hiện các giải pháp về chính sách tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động theo quy định tại Điều 81, Nghị định số 145 bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, không bỏ sót đối tượng.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về đất, vốn vay và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở GDMN phục vụ nhu cầu của người lao động.

Giao Phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng trong phụ huynh và nhân dân trên địa bàn nội dung chính sách đối với GDMN quy định tại Nghị định số 105, Nghị định số 145 và Nghị quyết số 27; hướng dẫn các đơn vị, đối tượng thụ hưởng thực hiện đúng quy định về thủ tục hồ sơ trong thực hiện chính sách phát triển GDMN theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 14/7/2023 của Bộ GD&ĐT (Hợp nhất Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Công đoàn các cấp có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho công nhân, người lao động trong thực hiện thủ tục xác nhận nơi làm việc tại KCN của cha mẹ trẻ em bảo đảm chế độ cho trẻ em và tạo điều kiện để giáo viên mầm non đủ điều kiện được hưởng chính sách.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách phát triển GDMN theo quy định tại Nghị định số 105, trong đó có chính sách đối với GDMN theo Nghị quyết số 27 và Nghị định số 145; xử lí nghiêm những đơn vị vi phạm việc thực hiện chính sách phát triển GDMN theo quy định./.