DetailController

Giáo dục

Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025

16/05/2024 15:51
Ngày 14/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4035/VPUBND-NVK về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025.

Theo đó, ngày 13/5/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 2179/BGD&ĐT-KHTC về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

Đối với học phí năm 2024-2025, thực hiện mức đóng học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ cấu thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực GD&ĐT.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh cấp ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định.

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trơ tiền đóng học phú. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội mức thu, khoản thu của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm. Chỉ đạo và quán triệt cơ sở giáo dục thực hiện vận động, quản lý các khoản tài trợ theo đúng quy định.

Đối với giá sách giáo khoa và vật tư thiết bị giáo dục, thực hiện theo Luật giá năm 2023. Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục và sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch.

Căn cứ nội dung trên, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT triển khai nghiên cứu, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.