DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh

10/03/2023 16:50
Ngày 27/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 1344 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, công tác BHXH, BHYT luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao, thống nhất và hiệu quả trong triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, ổn định an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng nợ đóng BHXH vẫn còn cao so với mặt bằng chung toàn quốc; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế chỉ đạt 90,27% dân số, còn thiếu 4,88% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH là 20,67%; bảo hiểm thất nghiệp là 15,74%, thấp hơn so với bình quân chung cả nước.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm về BHXH, BHYT năm 2023, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018; chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. BHXH tỉnh hủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện mục tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thường xuyên hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử đối với cá nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đổi mới phương thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyền truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; nhắc nhở, phê bình các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện quản lý dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đảm bảo theo đúng theo quy định; tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện quy trình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có thu nhập trung bình trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng các dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu của người dân. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, nợ đóng, vi phạm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho các nhóm người tham BHXH tự nguyện, BHYT từ ngân sách theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường tuyên truyền trực tiếp tới người dân về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHYT để tự nguyện tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển người tham gia BHXH, tỷ lệ bao phủ BHYT cho UBND cấp xã, các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

Các Sở, Ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp trong quá trình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo quyền lợi của người lao động./.