DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Thông báo Kết luận của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2023

03/03/2023 17:00
Ngày 02/3/2023, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 110-TB/BCSĐ về kết luận của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2023.

Theo đó, ngày 23/02/2023, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bàn, thống nhất các nội dung về lãnh đạo và chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại Hội nghị sau khi nghe báo cáo các nội dung liên quan đến chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới, ý kiến thảo luận và kết quả bỏ phiếu của các thành viên. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất như sau:

Thống nhất về phát triển kinh tế xã hội: Thống nhất chủ trương về đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh HB giai đoạn 2023-2025. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh phương án sắp xếp 34 trụ sở theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí để thực hiện việc sửa chữa 34 trụ sở nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất danh mục, dự kiến tổng mức đầu tư, nguồn vốn, sơ bộ về quy mô đầu tư… đối với các trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án mở rộng đường Hoà Lạc - Hoà Bình theo hình thức PPP có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình và Công ty TNHH MTV BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình và Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết toán GPMB và tái định cư thuộc phạm vi giải quyết của tỉnh Hoà Bình trước ngày 07/3/2023.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố Hòa Bình đạt các tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình và Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố Hòa Bình đạt các tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình xây dựng Đề án chi tiết, trong đó tập trung về sự lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giải pháp thực hiện đối với các nội dung (chỉ tiêu) mà thành phố Hòa Bình chưa đáp ứng so với quy định để đạt tiêu chí đô thị loại II, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình khẩn trương đẩy nhanh tiếp độ lập quy hoạch chung thành phố Hòa Bình, yêu cầu hoàn thành trong Quý III năm 2023.

Thống nhất Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ hoàn chỉnh Kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

Thống nhất báo cáo việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù đối với đội ngũ Bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, đảng bộ bộ phận; tổ trưởng tổ đảng (không có phụ cấp cấp uỷ) trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, văn bản liên quan báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc trong năm; tăng cường nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực thi công vụ, nhiệm vụ gắn với phòng, chống tiêu cực… nhất là việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao phụ trách. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, gây khó khăn, phiền hà, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vi phạm và kết quả xử lý vi phạm để cảnh báo, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng theo mảng, lĩnh vực được phân công phụ trách tiếp tục chủ động chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao./.