DetailController

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Tỉnh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các cấp tỉnh

22/03/2023 17:30
Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các cấp tỉnh, Quy định số 124-QĐ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy trách nhiệm, chủ động trong thực hiện vai trò giám sát của tổ chức, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đến nay 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có văn bản cụ thể hóa để thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, Quy định số 124-QĐ/TW.

Hoạt động giám sát đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thấy được những hạn chế, yếu kém của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức giám sát đã đi vào thực chất, hiệu quả hơn, đã cơ bản khắc phục tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm của các chủ thể giám sát, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Nội dung giám sát đã bám sát vào những vấn đề Nhân dân quan tâm, sau giám sát, các kiến nghị, đề nghị đều được người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên tiếp thu sửa chữa, khắc phục, qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

Từ năm 2020 đến nay các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 767 cán bộ, đảng viên về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Qua giám sát đã đề xuất, kiến nghị và xử lý kỷ luật 40 cá nhân vi phạm theo quy định. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức được 56 cuộc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW, trong đó có 52 cuộc giám sát trực tiếp, 04 cuộc giám sát gián tiếp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 52 cuộc giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, chế độ chính sách liên quan đến đời sống của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức được 148 cuộc giám sát trực tiếp, 140 cuộc giám sát gián tiếp. Thông qua giám sát cho thấy, cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; các đồng chí được giám sát, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt cơ bản đều thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích và các đề xuất, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp; bản thân và gia đình thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư./.