DetailController

Trồng trọt

Tăng cường quản lý, rà soát dự án có sử dụng diện tích đất lâm nghiệp

26/10/2023 15:51
Thời gian qua, để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vào tỉnh, giai đoạn từ năm 2019 đến nay, đã có 84 dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, với tổng diện tích 1.919,87 ha, trong đó: 100,55 ha quy hoạch rừng phòng hộ; 1.169,35 ha quy hoạch rừng sản xuất; 649,97 ha đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng.

Tuy nhiên qua rà soát, nhiều dự án có quy mô diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chưa hết phần diện tích dự án được phê duyệt. Do đó, đối với diện tích rừng, đất rừng còn lại chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải được quản lý theo quy chế quản lý rừng đối với loại rừng tương ứng (theo quy định Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp), nghiêm cấm tác động để xây dựng các hạng mục công trình dự án đối với diện tích không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đồng thời quản lý hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về thực hiện rà soát, tăng cường công tác quản lý các dự án có sử dụng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan rà soát quy mô các dự án đã được phê duyệt đảm bảo phù hợp với diện tích đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trường hợp chưa phù hợp dự án phải thực hiện trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với phần diện tích bổ sung hoặc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án; cho phù hợp đối với diện tích đã có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Đối với diện tích rừng để tạo cảnh quan môi trường, sinh thái,…. không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án nghiêm túc khẩn trương thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án (nếu có); đồng thời theo chức năng nhiêm vụ kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất lâm nghiệp, quản lý quy hoạch lâm nghiệp; không tranh chấp, lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép; tích cực tố giác các đối tượng vi phạm tới cơ quan có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Rà soát đánh giá, thẩm định sát thực tế hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với các dự án đầu tư, đặc biệt dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và thực hiện trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và các thủ tục đầu tư khác. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất rừng, qua đó đình chỉ, xem xét xử lý hoặc tham mưu cho cơ quan thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong chuyển đổi mục đích sử dụng; kiên quyết thu hồi các dự án có sai phạm gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Chỉ cho phép tác động hiện trạng khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi tác động ngoài phạm vi, ranh giới, tọa độ, vị trí, quy mô diện tích đã được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng; ngăn chặn kịp thời các vi phạm về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng; Giám sát hiệu quả các hoạt động của chủ đầu tư dự án theo chủ trương đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án, kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án chưa hoàn thiện điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Điều 19 Luật Lâm nghiệp, chưa thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Điều 42 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, phải khẩn trương thực hiện theo quy định.  Triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ dự án được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu thấy diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chưa phù hợp với mục tiêu, quy mô dự án được phê duyệt, phải thực hiện điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để đảm bảo phù hợp theo quy định. Nghiêm cấm tác động ra ngoài phạm vi, ranh giới, tọa độ, vị trí, quy mô diện tích đã được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác./.