DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

13/01/2023 00:00
Ngày 12/01/2023, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/BCSĐ thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Mục đích là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Yêu cầu: Kế thừa kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Mục tiêu tổng quát: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là Bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên có đến thời điểm 31/12 của năm trước; phấn đấu 100% trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố là đảng viên. Đến năm 2030, hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên có đến thời điểm 31/12 của năm trước.

Nội dung bao gồm: Chương trình 1 - Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, các Hội đặc thù tỉnh. Chương trình 2 - Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, các Hội đặc thù tỉnh. Chương trình 3 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, các Hội đặc thù tỉnh.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, các Hội đặc thù tỉnh thực hiện Chương trình hành động. Đề nghị cấp ủy của các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị, các Hội đặc thù tỉnh xây dựng kế hoạch và các biện pháp triển khai thực hiện Chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả theo yêu cầu, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ hàng năm theo quy định). Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động, Đồng thời, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định./.