DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Tăng cường công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

23/02/2023 09:30
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia, hàng năm; năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2022; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán nhân sách nhà nước và quốc phòng - an ninh tỉnh Hòa Bình năm 2022, Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 14/01/2022, Chương trình công tác trọng tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư được tăng cường, có định hướng trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục duy trì các đối tác truyền thống, đồng thời, mở rộng, tìm kiếm các đối tác tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư lớn đã khẳng định thương hiệu, các dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn, các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị để làm hạt nhân, tạo sự lan tỏa nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Duy trì thường xuyên việc tổ chức gặp mặt, đối thoại, hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ và giải quyết khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong quá trình tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh cũng như triển khai thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính với yêu cầu phải thực hiện rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vai trò trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư là thước đo, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị; tiếp tục chỉ đạo tiến độ thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đề ra, trọng tâm là Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, quy hoạch tỉnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Cơ sở dữ liệu, Bản đồ số về xúc tiến đầu tư của tỉnh để làm cơ sở thu hút đầu tư, nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Năm 2023, tỉnh tập trung chỉ đạo, đảm bảo nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng về giao thông, hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tập trung thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, đảm bảo sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi gia trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư các dự án mới phải bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, tạo nguồn thu cho địa phương với trình độ công nghệ cao, sử dụng nguồn lực nội địa; không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường... Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các kênh truyền thông của Trung ương, các trang, mạng xã hội uy tín đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư với các đối tác chiến lược ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; nghiên cứu, mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư tại các khu vực, các quốc gia khác ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ La tinh./.