DetailController

Trồng trọt

Tân Lạc: Tập trung gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới

13/03/2024 16:30
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tới hết năm 2023, toàn huyện Tân Lạc có 10 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), 5 xã đạt từ 11 – 14 tiêu chí, bình quân 16,0 tiêu chí/xã.
Tân Lạc tập trung phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và thông thương

Năm 2024, phấn đấu có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ngổ Luông); 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Tử Nê, xã Đông Lai); Các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 16,5 tiêu chí/xã.

Đối với xã Ngổ Luông- xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024, tới nay đã đạt 9/19 (gồm các tiêu chí: 4,7,9,12,13,14, 16,18,19); còn 10 tiêu chí chưa đạt (gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17) .

Đối với hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Tử Nê và xã Đông Lai. Tới nay, xã Tử Nê đã đạt được 16/19 các tiêu chí đánh giá đạt: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; Các tiêu chí chưa đạt: 3/19 tiêu chí, gồm tiêu chí  số 1; 6; 14. Đối với xã Đông Lai, hiện nay, xã Đông Lai đã đạt được 16/19 các tiêu chí đánh giá đạt: 3; 4; 5;6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; Các tiêu chí chưa đạt: 3/19 tiêu chí, gồm tiêu chí  số 1; 2; 14.

Nhìn chung, thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát chỉ đạo tại các xã, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Qua đó, đã chỉ ra những vướng mắc để kịp thời đề xuất bổ sung và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tìm giải pháp thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách. Công tác tuyên truyền, vận động đã được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp, nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đã đem lai kết quả thiết thực, đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Người dân đã tích cực góp công, góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, các công trình vệ sinh đã được người người dân tự cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được các cấp các ngành thực hiện, bên cạnh đó có cơ chế khuyến khích các Hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển đã hình thành nhiều hình thức liên kết sản xuất giữa các hộ dân với doanh nghiệp góp phần tăng thu nhập cho người dân nông thôn.Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm, đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được cải thiện. Người dân đã đóng vai trò chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới, đã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, hiện nay chương trình xây dựng NTMT trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do hầu hết các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 là các xã khó thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, khó thu hút đầu tư để phát triển sản xuất dẫn đến thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống Nhân dân còn khó khăn nên khó huy động nguồn lực xã hội hóa. Trong quá trình triển khai thực hiện, có một số tiêu chí còn gặp khó khăn, khó thực hiện: Tiêu chí số 10 (Thu nhập): Theo bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 thì thu nhập bình quân đầu người tăng 3 triệu đồng mỗi năm tiếp theo trong khi đó các xã phấn đấu về đích của giai đoạn này chủ yếu là các xã thuộc vùng khó khăn, kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên rất khó thực hiện. Tiêu chí số 14 về y tế còn khó khăn, do cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu.

Tiêu chí số 14 về Y tế (Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao): Hiện tại các nội dung trên chưa thực hiện được do chưa có phần mềm, chưa có cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều (bao gồm cả hộ nghèo và hộ cận nghèo) theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới yêu cầu dưới 13%, Bộ tiêu chí nâng cao yêu cầu dưới 8%. Trong khi hiện nay các xã phấn đấu đạt chuẩn theo kế hoạch là các xã thuộc vùng khó khăn tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người/năm còn thấp…Việc lồng ghép 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia nguồn lực hỗ trợ đều hướng tới các mục tiêu, nội dung, đối tượng hỗ trợ riêng, chưa hoàn toàn hướng tới việc hỗ trợ để các xã vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025, nên các nguồn phân bổ hỗ trợ các xã thuộc diện của 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng cũng không bắt buộc phải đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, việc tập trung nguồn lực để các xã đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn khó tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, huyện đề xuất được tiếp tục hỗ trợ các nguồn vốn sự nghiệp xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi nhiều hơn nữa để người dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo để xã Ngổ Luông phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tử Nê, xã Đông lại phấn đấu xã đạt chuẩn nâng cao năm 2024./.