DetailController

Hướng dẫn đầu tư

Sơ đồ trình tự đầu tư vào KCN

14/12/2009 00:00

Quy trình đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Hòa Bình Portal