DetailController

Hướng dẫn đầu tư

Mẫu báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

14/12/2009 00:00

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số 99/BQLKCN-XTĐT của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Hòa Bình Portal