DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 09 cơ sở nhà, đất thuộc UBND thành phố Hoà Bình quản lý

14/12/2022 00:00
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND, ngày 9/12/2022 về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 09 cơ sở nhà, đất thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình quản lý, sử dụng.

Cụ thể gồm 09 cơ sở nhà, đất sau: Tổng giá khởi điểm phê duyệt: 110.425.377.400 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn, bốn trăm đồng); Trong đó:

1. Cơ sở nhà, đất: Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Hợp Thịnh cũ (nay là xã Thịnh Minh), thành phố Hòa Bình: 36.256.640.000 đồng.

2. Cơ sở nhà, đất: Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Sủ Ngòi cũ (nay là phường Quỳnh Lâm), thành phố Hòa Bình: 36.526.218.000 đồng.

3. Cơ sở nhà, đất: Trạm phát lại truyền hình (xã Phú Minh cũ), xóm Quốc xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình: 3.251.222.000 đồng.

4. Cơ sở nhà, đất: Trạm phát lại truyền hình (Chăm Mát cũ) tại tổ 9 phường Dân chủ, thành phố Hòa Bình: 21.255.982.000 đồng.

5. Cơ sở nhà, đất: Trường Mầm non Bình Minh (chi xóm Văn Tiến cũ) tại tổ 4 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình: 1.194.298.000 đồng

6. Cơ sở nhà, đất: Trường Mầm non Bình Minh (chi xóm Hữu Nghị cũ) tại tổ 7 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình: 1.124.818.000 đồng.

7. Cơ sở nhà, đất: Trường Mầm non Bình Minh (chi xóm Đan Phượng cũ) tại tổ 8 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình: 913.777.200 đồng.

8. Cơ sở nhà, đất: Trường TH&THCS Dân Hạ (chi xóm Mỏ cũ) tại tổ 6 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình: 2.203.566.000 đồng.

9. Cơ sở nhà, đất: Nhà văn hóa xóm Đan Phượng (xã Dân Hạ cũ) tại tổ 8, phường Kỳ Sơn thành phố Hòa Bình: 7.698.856.200 đồng.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 09 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Điều 1 theo quy định của pháp luật; hướng dẫn người trúng đấu giá mua được tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện các thủ tục để được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6562/VPUBND-KTN ngày 09/8/2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thí điểm hình thức đấu giá trực tuyến đối với đất đai, tài sản thuộc sở hữu nhà nước./.