DetailController

Tiềm năng phát triển

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

15/12/2023 16:35
Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 334/NQ-HĐND việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, với nội dung như sau.

Điều chỉnh Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 381/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân tỉnh.

“4. Tổng mức đầu tư: 330 tỷ đồng (Ba trăm, ba mươi tỷ đồng). 

Điều chỉnh Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 381/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đông nhân tỉnh.

“5. Cơ cấu nguồn vốn: vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, ngân sách huyện năm 2020 (chuẩn bị đầu tu) và giai đoạn 2021-2025.

Trong đó: Vốn ngân sách trung uơng là 243 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 27 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện là 60 tỷ đồng.”

Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 381/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin số liệu của dự án theo quy định của pháp luật; phát huy hiệu quả đầu tư, không đế phát sinh nợ đọng xây dụng cơ bản; báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật./.