DetailController

Tiềm năng phát triển

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nhà máy chế biến gỗ, viên nén sinh học tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

02/11/2023 15:33
Ngày 30/10, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 298/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Nhà máy chế biến gỗ, viên nén sinh học tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, HDDND tỉnh quyết nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Nhà máy chế biến gỗ, viên nén sinh học tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình nội dung như sau:

Tên dự án: Nhà máy chế biến gỗ, viên nén sinh học. Tổng diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng: 13,2 ha.

Địa điểm: Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Vị trí: Tại tiểu khu 237, khoảnh 4, gồm 26 lô.

Chức năng rừng: Toàn bộ diện tích 13,2 ha đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng.

Loại rừng hiện nay: 13,2 ha diện tích có rừng trồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, hiện trạng rừng tại hồ sơ trình kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này  tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật./.