DetailController

Giáo dục

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội

03/04/2023 15:35
Ngày 31/3/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 70-KH/UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.
Phấn đấu tới năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63% trên địa bàn tỉnh

Với mục đích phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng thị trường lao động của cả nước phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các yếu tố của thị trường lao động được phát triển đồng bộ và hiện đại; chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động được nâng cao. Thị trường lao động đóng vai trò chủ động trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, đảm bảo kết nối thị trường lao động của tỉnh với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động ngoài nước.

Mục tiêu cụ thể Phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 48%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 8%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, trong đó có văn bằng chứng chỉ đạt 25%; duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 1,8%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30,35%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 10,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách về thị trường lao động đồng bộ, thống nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường lao động đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; phục hồi và ổn định thị trường lao động; thúc đẩy tạo việc làm bền vững và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bài bản, kịp thời, liên tục, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các chủ thể tham gia thị trường lao động hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng phát triển thị trường lao động; đồng thời, tăng cường vai trò và sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cơ quan báo chí, Đài phát thanh - truyền hình, các trang thông tin điện tử, truyền thông trên mạng xã hội, kết hợp nhiều hình thức tin bài, chuyên đề trên truyền hình, trực tuyến,… để tuyên truyền, vận động nhân dân và doanh nghiệp tham gia thị trường lao động; đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động./.