DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Năm 2023 tỉnh Hòa Bình phấn đấu tinh giản tối thiểu từ 1-2% biên chế trong cơ quan hành chính Nhà nước

23/02/2023 09:00
Ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Mục đích của tinh giản biên chế nhằm đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế. Tỷ lệ tinh giản biên chế tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023 tối thiểu đạt từ 1% đến 2% so với biên chế được giao năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tinh giản đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. Tinh giản trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

Nội dung thực hiện, bao gồm:

Về tổ chức bộ máy, cần chủ động rà soát, sửa đổi và bãi bỏ các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế trong các văn bản pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Kịp thời ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Đánh giá, phân loại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng công vụ và cung ứng dịch vụ công. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định, phù hợp với tình hình thực tếtrong từng giai đoạn. Xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công, nhất là dịch vụ sự nghiệp giáo dục, có chính sách thuận lợi để thu hút các tổ chức cá nhân tham gia vào việc thành lập trường mầm non, phổ thông ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.

Về tinh giản biên chế, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế. Kịp thời tinh giản số biên chế dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổchức bộmáy trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; biên chế dôi dư do thay đổi quy mô trường lớp, do sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vịtrí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tinh giản đối với số công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn chuyên môn quy định, năng lực yếu, không đảm bảo sức khỏe theo quy định, không đáp ứng yêu cầu công tác thông qua đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh, cấp huyện phải nghiêm túc tổ chức thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo số lượng được giao. Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế đối với từng đơn vị trực thuộc. Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế cán bộ, công chức, viên chức.Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vịđối với việc thực hiện tinh giảnbiên chếvà cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử.

Số lượng tinh giản biên chế năm 2023 tại cơ quan Nhà nước 3 cấp thiểu phải tinh giản là 401 người. Trong đó, công chức hành chính là 18 người, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp là 304 người, cán bộ, công chức cấp xã là 79 người.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tinh giản biên chế đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với SởTài chính tổng hợp kết quả tinh giản biên chế định kỳ. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ tình hình thực hiện kế hoạch tinh giảnbiên chế năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh./.