DetailController

Trồng trọt

Lương Sơn: Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ Đông Xuân 2023 – 2024

01/11/2023 16:30
Vụ Mùa- Hè thu năm 2023, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực có hạt đạt 105,5% kế hoạch; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã và đang chuyển dịch theo hướng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được quan tâm, đàn vật nuôi được duy trì và phát triển. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; các chương trình, đề án, dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai được triển khai thực hiện tốt.
Năm 2024, huyện Lương Sơn phấn đấu diện tích cây ăn quả có múi đạt 1.100 ha

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa - Hè thu: 4.327,1 ha, đạt 105,5% KH và bằng 95,6% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 15.760,3 tấn, đạt 102,9% KH và bằng 96,9% so cùng kỳ. Các cây màu hàng năm khác: Cây khoai lang 104,3 ha, cây lạc 64,9ha, đậu tương 2 ha, rau đậu các loại 300,7ha, cây hàng năm khác 867,5 ha.

Tổng đàn đàn trâu, bò: 12.950 con bằng 108,4% so kế hoạch và bằng 90% so cùng kỳ; Đàn lợn  70.200 con đạt 127,9% so kế hoạch và bằng 109% so cùng kỳ; Đàn dê 7.865 con đạt 89,4% so kế hoạch và bằng 103,3% so cùng kỳ; Đàn gia cầm đàn gia cầm 1.455 nghìn con đạt 101,9% kế hoạch và bằng 97,4% so cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản 397,1ha đạt 108,8% so kế hoạch và bằng 100% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.143 tấn, (sản lượng cá nuôi 1.056,5 tấn, sản lượng đánh bắt 86,5 tấn).

Tính đến ngày 25/10/2023 toàn huyện đã trồng được 103.150 cây phân tán các loại đạt 101,1% kế hoạch, diện tích trồng tập trung được 853,3ha/650 ha đạt 131,3% kế hoạch và bằng 113% so cùng kỳ; diện tích hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ 2.262,4 ha, diện tích chăm sóc rừng trồng trên 10.000 ha, diện tích khai thác rừng trồng được 944,81ha, sản lượng ước đạt 66.135,7 m3. Công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được thực hiện tốt trong năm không xảy ra cháy rừng và các trường hợp phá rừng, khai thác, mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tính đến ngày 30/10/2023 diện tích gieo trồng cây vụ Đông được 403,5 ha (cây ngô 80ha, khoai lang 45,5ha, đậu tương 2ha, rau đậu các loại 256 ha), hiện nay các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân sản xuất.

Vụ Đông xuân có diện tích gieo trồng lớn, nhiều loại cây trồng có thể thâm canh cho năng suất cao, quyết định đến kết quả sản xuất cả năm; do đó Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ để đạt kết quả toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị nông sản. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm gắn xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất theo kế hoạch đã ban hành; chỉ đạo, tuyên tuyền, hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất trên các diện tích chưa đảm bảo các điều kiện để thực hiện các dự án để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt các chỉ tiêu tăng trường ngành nông lâm thủy sản năm 2024. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi diện tích trồng lúa, cây màu kém hiệu quả, diện tích đất không chủ động nước sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, có thị trường tiêu thụ. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản; quản lý chặt chẽ việc sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Làm tốt thủy lợi nội đồng. Thúc đẩy sản xuất, xúc tiến thương mại, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Theo kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân 2023 – 2024, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 3.910 ha cây hàng năm, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt 14.960 tấn. Phấn đấu: Tổng diện tích cây lâu năm 2.100 ha, trong đó diện tích cây ăn quả có múi 1.100 ha, cây ăn quả lâu năm khác 1.000 ha. Trồng phân tán 102 nghìn cây, trồng rừng tập trung 650 ha; hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên 2.262,4 ha; Quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có 15 nghìn ha đất có rừng. Tổng đàn trâu, bò 12.000 con (trâu 7.500 con, bò 4.500 con); đàn lợn 75.000 con; gia cầm 1.200 nghìn con; diện tích nuôi trồng thủy sản 365 ha, sản lượng 1.200 tấn./.