DetailController

Trồng trọt

Liên kết phát triển vùng nguyên liệu nông sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/04/2023 17:00
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh vừa có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu T9 về việc liên kết phát triển vùng nguyên liệu nông sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 030423/CV-NST9 ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu T9 về việc liên kết phát triển vùng nguyên liệu nông sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở đề nghị của Công ty, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu T9: Chủ động làm việc với các địa phương để đề xuất nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu năm 2023.

Có hợp đồng rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm của các bên tham gia, đặc biệt là những cam kết về định mức, đơn giá đầu tư; yêu cầu kỹ thuật, đơn giá thu mua sản phẩm; nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho sản xuất nếu người sản xuất có nhu cầu; cơ chế thanh toán, đền bù hợp đồng…., để người dân yên tâm đầu tư, mở rộng diện tích.

Việc mở rộng diện tích vùng nguyên liệu của Công ty cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan chuyên môn trong chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho người sản xuất. Không mở rộng tràn lan mà cần bám sát kế hoạch sử dụng đất của địa phương để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy: Trên cơ sở quỹ đất hiện có và các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương tạo điều kiện để Công ty làm việc, khảo sát vùng nguyên liệu; chỉ đạo Cơ quan chuyên môn và cơ sở thống nhất phương án liên kết phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu năm 2023.

Tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho Công ty tiếp cận với các địa phương trong vùng nguyên liệu để Công ty yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Việc liên kết sản xuất cần tổ chức thực hiện theo hình thức liên kết giữa Công ty với đại diện doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và có hợp đồng rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm của các bên tham gia; không ký kết riêng lẻ với các hộ sản xuất.

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Là đầu mối giữa Công ty TNHH xuất nhập khẩu T9, cơ quan chuyên môn cấp huyện và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất nguyên liệu cho Công ty.

Hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, công tác bảo vệ thực vật, quy trình cấp mã số vùng trồng cho các vùng nguyên liệu.

Tổ chức kiểm tra, kịp thời xác minh, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên kết sản xuất vùng nguyên liệu.