DetailController

Giáo dục

Kiểm tra công tác chuẩn bị trước Khai giảng năm học 2023-2024

22/08/2023 15:22
Căn cứ tình hình thực tế, trong 03 ngày từ 29-31/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị trước Khai giảng năm học 2023-2024 tại các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập 04 đoàn kiểm tra. Trong đó, đoàn 01 kiểm tra tại các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Kim Bôi, Lạc Thủy;  đoàn 02 kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn các huyện Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy; đoàn 03 kiểm tra tại các đơn vị, trường học trên địa bàn các huyện Lương Sơn, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình; đoàn 04 kiểm tra tại các đơn vị, trường học trên địa bàn các huyện Tân Lạc, Mai Châu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung: Tình hình quy mô trường lớp, học sinh; công tác chuẩn bị về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa; công tác chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018.

Kết quả khắc phục tình trạng cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập giữa các cấp học và các địa bàn của địa phương; công tác bố trí, sắp xếp giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; công tác triển khai hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ trong trường hợp chưa thể tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức.

Phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vùng xâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm đầy đủ thuận lợi trước thềm năm học mới.

Thực hiện các nội dung công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 31/01/2018; triển khai công tác thu chi đầu năm học 2022-2023; triển khai thực hiện Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Công tác chuẩn bị Khai giảng năm học 2023-2024; thực hiện các hoạt động đầu năm học và các hoạt động chuyên môn theo Kế hoạch thời gian năm học.

Những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị./.