DetailController

Giáo dục

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương tại buổi làm việc với huyện Lạc Sơn về công tác giáo dục và đào tạo

10/04/2024 16:30
Ngày 09/4/2024, VP UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2987/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương tại buổi làm việc với huyện Lạc Sơn về công tác giáo dục và đào tạo.

Theo đó, ngày 08/4/2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lạc Sơn về công tác giáo dục và đào tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nêu tại báo cáo của huyện Lạc Sơn; giao Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn tiếp thu ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, xây dựng những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, trước hết tập trung vào những công việc sau: 

Cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. 

Tập trung rà soát, lập quy hoạch diện tích đất cho các trường học phù hợp với quy mô phát triển trường, lớp, học sinh đến năm 2030 đảm bảo theo quy định. Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia phải gắn với mục tiêu phấn đấu về đích Nông thôn mới hàng năm của các đơn vị. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua Hai tốt “ Dạy tốt - Học tốt“ ở các trường học, các cấp học trong huyện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống lịch sử - văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh và đảm bảo an toàn trường học. Các thầy cô giáo phải là những người tiêu biểu của đạo đức, lối sống văn minh, giáo viên cần tự nâng cao trình độ về mọi mặt.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và đội ngũ nhà giáo, đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Đổi mới việc phân loại, đánh giá đội ngũ, việc đánh giá giáo viên không chỉ căn cứ vào bằng cấp, mà phải chú ý đến tay nghề, khả năng thực hành và hiệu quả, chất lượng học sinh. 

Tăng cường nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giáo viên các cấp. Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh để tham mưu, đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với các cấp học. - Định kỳ tổ chức khảo sát giáo viên hàng năm để phân loại giáo viên từ đó có các biện pháp phù hợp với từng đối tượng. Đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo các văn bản quy định hiện hành làm cơ sở để tinh lọc đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm 2024 và các năm tiếp theo, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cán bộ và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của địa phương.

Cân đối ngân sách hàng năm, bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo cho công tác giảng dạy và cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục các cấp trên địa bàn. Có kế hoạch bảo trì cơ sở vật chất hàng năm để kịp thời khắc phục các công trình CSVC xuống cấp, mất an toàn, các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ. 

Đẩy mạnh và xây dựng kế hoạch triển khai công tác xã hội hóa giáo dục giai đoạn và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của các cơ quan, đơn vị, trường học. 

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và giao cho các ngành tham mưu, đề xuất: Giao Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đối với việc phân bổ ngân sách hàng năm cho huyện Lạc Sơn về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của huyện, quan tâm đến đặc thù của các huyện có diện tích lớn, nhiều đơn vị hành chính, số dân đông. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh nội dung: Giao biên chế giáo viên, nhân viên trường học bảo đảm đủ theo Thông tư số

19/2023/TT-BGDDT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 20/2023/TT-BGDDT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Tuyển bổ sung đủ số giáo viên, nhân viên còn thiếu cho các trường THPT và DTNT trên địa bàn huyện (Bổ sung 02 giáo viên còn thiếu cho Trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn (gồm 01 giáo viên môn Công nghệ cấp THCS và 01 giáo viên môn Giáo dục quốc phòng cấp THPT)).

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung sau: Rà soát các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng tuyển sinh để giao tăng quy mô số lớp, số học sinh trên lớp của các Trường THPT trên địa bàn huyện Lạc Sơn để tuyển sinh thêm học sinh vào lớp 10 trong giai đoạn tới. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Tổng hợp các đề xuất đầu tư cơ sở vật chất xây mới Trường THPT Lạc Sơn và Trường phổ thông DTNT THCS&THPT Lạc Sơn tại địa điểm mới theo hướng đạt chuẩn quốc gia vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với các trường học tại các huyện khó khăn như huyện Lạc Sơn, kịp thời chia sẻ khó khăn với đơn vị nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tham mưu văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan sớm tham mưu cho UBND tỉnh việc vay vốn Ngân hàng thế giới để đầu tư xây dựng Trường TH&THCS xã Văn Sơn và Trường TH&THCS xã Tuân Đạo thuộc huyện Lạc Sơn./.