DetailController

Huyện, Thành phố

Huyện Yên Thủy

18/12/2009 00:00

Huyện Yên Thuỷ ngày nay gồm có 13 đơn vị hành chính bao gồm 12 xã: Lạc Thịnh, Yên Lạc, Đa Phúc, Phú Lai, Yên Trị, Ngọc Lương, Đoàn Kết, Hữu Lợi, Lạc Lương, Lạc Sĩ, Lạc Hưng, Bảo Hiệu và thị trấn Hàng Trạm.

Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

Theo Địa Chí Tỉnh