DetailController

Huyện, Thành phố

Huyện Kim Bôi

18/12/2009 00:00

Dưới triều Lê, vùng đất Kim Bôi thuộc phủ Gia Hưng, trấn Hưng Hoá. Đến năm Tự Đức thứ 5 (1851), Kim Bôi là một tổng của huyện Mỹ Lương, phủ Quốc Oai.

Xem nội dung chi tết trong file đính kèm

Theo Địa Chí Tỉnh