DetailController

Huyện, Thành phố

Huyện Lạc Thủy

18/12/2009 00:00

Vùng đất Lạc Thuỷ xưa thuộc huyện Xích Thổ, trấn Thiên Quan. Đến thời nhà Lê, Lạc Thuỷ thuộc huyện Yên Hoá, phủ Thiên Quan, đạo Thanh Bình.

Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

Theo Địa Chí Tỉnh