DetailController

Trồng trọt

Huy động nguồn lực hoàn thành Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025

28/09/2023 16:30
Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp và PTNT, trong năm 2021, 2022 và ước thực hiện trong cả năm 2023 toàn tỉnh trồng được tổng cộng 9.882 nghìn cây xanh đạt 64% Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 (theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021, thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình).
Chuẩn bị tốt nguồn con giống phục vụ công tác trồng rừng hàng năm đạt kế hoạch đề ra

Trong đó: Trồng mới rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) được 3.498 ha tương đương với 6.887 nghìn cây đạt 63% Kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trồng cây phân tán được 2.994 nghìn cây 68% Kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn từ 2021 – 2023, tỉnh đã huy động các nguồn lực đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành vượt kế hoạch trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán; trong đó: nguồn vốn từ ngân sách nhà nước khoảng 12,5 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa trên 50 tỷ đồng; nguồn vốn khác hơn 11,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, diện tích rừng phòng hộ tập trung ở những khu vực vùng sâu, vùng xa có độ dốc lớn nên công tác trồng rừng, trồng cây phân tán hết sức khó khăn; công tác trồng rừng, trồng cây phân tán thường bị quá thời vụ do vướng mắc trong thủ tục đầu tư và phân bổ vốn, dẫn đến tỷ lệ cây sống thấp, phải trồng đi trồng lại rất nhiều lần.

Theo kế hoạch giai đoạn 2024-2025, toàn tỉnh trồng tổng cộng 6.272 nghìn cây xanh, trong đó: Trồng mới rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) được 2.250 ha tương đương với 4.460 nghìn cây; Trồng cây phân tán được 1.812 nghìn cây./.