DetailController

Giáo dục

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí phường, thị trấn và thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh lĩnh vực giáo dục

05/04/2024 15:54
Ngày 03/4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn số 894/HD-SGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí phường, thị trấn và thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh lĩnh vực giáo dục .

Theo đó, căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTCP ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Công văn số 2283/BNN-VPĐP ngày 12/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong xét, đề nghị công nhận cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện tiêu chí phường, thị trấn và thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh lĩnh vực giáo dục, như sau:

* Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh:

Tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh: 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có ít nhất 60% trở lên số trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc trung cấp). Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt 80% trở lên đối với phường, 70% trở lên đối với thị trấn.

Hồ sơ thẩm định: Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu (đối với trường học chưa đạt chuẩn quốc gia). Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận trường học của phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ (tại năm đề nghị công nhận đô thị văn minh). Báo cáo kết quả đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh của UBND phường, thị trấn trong đó có tiêu chí giáo dục.

* Thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh:

Tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh: 100% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên.

Hồ sơ thẩm định: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Báo cáo kết quả đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc cấp tỉnh trong đó có tiêu chí giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.