DetailController

Chuyển đổi số

Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh

12/04/2024 16:29
Thời gian qua, công tác số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh được chú trọng, quan tâm. Các địa phương đã tiến hành thu thập, rà soát các loại sổ hộ tịch lưu giữ, nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Đến nay, kết quả số hoá sổ hộ tịch đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Toàn tỉnh đã tiến hành số hoá xong là 618.369 dữ liệu hộ tịch; số dữ liệu số hóa đã được chuyển chính thức vào Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp là 172.894 dữ liệu.

Để đảm bảo hoàn thành 100% dữ liệu cần số hoá trước ngày 31/12/2024 và thực hiện văn bản số 1596/BTP-HTQTCT ngày 01/4/2024 của Bộ Tư pháp về việc quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch; ngày 11/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 521/UBND-NVK về việc đẩy nhanh tiến độ số hoá sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương có kết quả số hoá thấp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương chấn chỉnh, có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu, tiến độ UBND tỉnh giao.

Các địa phương đã thực hiện giải pháp thuê các cá nhân/tổ chức bên ngoài thực hiện số hoá dữ liệu Sổ hộ tịch: phải thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quá trình thực hiện các bước số hoá theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư Pháp; Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện kiểm tra, phê duyệt, chuyển dữ liệu đã được số hoá vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Đơn vị chủ trì số hoá phải báo cáo kết quả số hoá về Sở Tư Pháp sau khi hoàn thành việc thực hiện số hoá và thực hiện nghiệm thu kết quả số hoá theo tài liệu hướng dẫn thực hiện số hoá Sổ hộ tịch.

Tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện số hoá dữ liệu Sổ hộ tịch, chủ động cân đối, bố trí ngân sách để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ, đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác và kịp thời; trường hợp có sự biến động về số dữ liệu trong quá trình kiểm tra, rà soát (dữ liệu cần phải số hoá/không đủ điều kiện số hoá/dữ liệu đã thực hiện ...) phải kịp thời có văn bản báo cáo, giải trình điều chỉnh số liệu gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, kiểm tra.

UBND tỉnh giao Sở Tư Pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ số hoá dữ liệu sổ hộ tịch. Phối hợp với Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực và Công nghệ thông tin- Bộ Tư pháp để hỗ trợ, xử lí những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện số hoá Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Định kì hàng tháng, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch trên toàn tỉnh.

Sở Tài chính kịp thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố cân đối, bố trí ngân sách để  triển khai thực hiện nhiệm vụ số hoá dữ liệu Sổ hộ tịch theo đúng quy định pháp luật./.