DetailController

Trồng trọt

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Hòa Bình năm 2023

04/03/2024 16:30
Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND về công bố hiện trạng rừng tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh quyết nghị công bố hiện trạng rừng tỉnh Hòa Bình đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

Diện tích đất có rừng là 236.919,25 ha. Trong đó, rừng tự nhiên là 141.614,03 ha; rừng trồng là 95.305,22  ha.

Diện tích đất có rừng đủ tiêu chí để tính tỷ lệ che phủ toàn tỉnh là 236.919,25 ha, tỷ lệ che phủ là 51,61 %.

UBND tỉnh giao trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng toàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp. Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn tỉnh và của từng địa phương.

UBND các huyện, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.