DetailController

Tiềm năng phát triển

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Phong tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong

24/10/2023 16:30
Ngày 23/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9227/VPUBND-KTN về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Phong tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2715/SNN-KL ngày 29/9/2023 về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tây Phong tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2715/SNN-KL ngày 29/9/2023. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; việc thực hiện chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích không có rừng thì không phải thực hiện chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4985/BNN-KL ngày 26/7/2023 về việc trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.