DetailController

Tiềm năng phát triển

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu tái định cư xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi

20/10/2023 16:30
Ngày 19/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9125/VPUBND-KTN về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu tái định cư xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 97/SNN-KL ngày 17/10/2023 về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Khu tái định cư xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Kiểm tra, xác định hiện trạng khu vực đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi đủ điều kiện tổ chức thẩm định, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ; hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện theo nội dung Công văn số 4985/BNN-KL ngày 26/7/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, làm cơ sở để thực hiện theo quy định./.