DetailController

Tiềm năng phát triển

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH AVANA Mai Châu thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng AVANA Mai Châu tại xã Bao La, huyện Mai Châu

26/10/2023 15:40
Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH AVANA Mai Châu thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng AVANA Mai Châu tại xã Bao La, huyện Mai Châu.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH AVANA Mai Châu thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng AVANA Mai Châu tại xã Bao La, huyện Mai Châu, như sau:

Chuyển mục đích sử dụng 12.900,5 m² đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác tại xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình do Công ty TNHH AVANA Mai Châu đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ.

Cho Công ty TNHH AVANA Mai Châu thuê đất (đợt 2), diện tích 12.900,5 m² đất thương mại, dịch vụ tại xã Bao La, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng AVANA Mai Châu. Thời hạn thuê đất đến ngày 09/5/2066. Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích đo địa chính tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH Trắc địa TMT lập ngày 09/10/2023.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao đất tại thực địa, ký hợp đồng thuê đất và thực hiện thủ tục cấp, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH AVANA Mai Châu theo quy định. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình thông báo cho Công ty TNHH AVANA Mai Châu nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Bao La cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH AVANA Mai Châu ký hợp đồng thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty TNHH AVANA Mai Châu phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp Công ty không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty TNHH AVANA Mai Châu được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn Công ty TNHH AVANA Mai Châu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013)./.