DetailController

Tiềm năng phát triển

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Ninh Bình thuê đất bổ sung thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Trung Minh

01/11/2023 16:13
Ngày 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Ninh Bình thuê đất bổ sung để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Trung Minh tại tổ dân phố Trung, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

Theo đó, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Ninh Bình thuê đất bổ sung để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Trung Minh tại tổ dân phố Trung, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, như sau:

Chuyển mục đích sử dụng 208,8 m2 đất trồng cây lâu năm tại tổ dân phố Trung, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình do Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sang đất thương mại dịch vụ.

Cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình thuê bổ sung 208,8 m2 đất thương mại dịch vụ đã chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên tại tổ dân phố Trung, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Trung Minh.

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 14 tháng 12 năm 2066.

Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 04/8/2023, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 13/9/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Công bố Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao đất tại thực địa; ký hợp đồng thuê đất; thực hiện thủ tục cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình theo quy định. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình thông báo cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Trung Minh cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình: Ký hợp đồng thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp Công ty không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013)./.