DetailController

Tiềm năng phát triển

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình

26/10/2023 15:41
Ngày 25/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, như sau:

Chuyển mục đích sử dụng 130.699,3 m² đất các loại (gồm: đất chuyên trồng lúa nước 93.907,3 m²; đất trồng lúa nước còn lại 20.935,7 m²; đất trồng cây hàng năm 6.079,5 m²; đất giao thông 6.677,2 m²; đất nuôi trồng thủy sản 311,0 m²; đất thủy lợi 2.788,6 m²) tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình sang các loại đất: đất khu công nghiệp 95.785,8 m²; đất giao thông 32.074,8 m²; đất cây xanh, mặt nước 2.838,7 m².

Cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình thuê đất (đợt 3) 130.699,3 m² đất đã chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tinh Hòa Bình, bao gồm:

Cho thuê đất nhưng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 đối với diện tích 34.913,5 m² đất (gồm có: đất giao thông 32.074,8 m²; đất cây xanh, mặt nước 2.838,7 m²) tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang;

Thời hạn sử dụng đất đến ngày 31/3/2065. Sau khi hoàn thành dự án đầu tư, Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để quản lý theo quy định.

Cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình thuê 95.785,8 m² đất khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình để thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Quang. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 31/3/2065.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/5/2023 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác nhận ngày 30/6/2023.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao đất tại thực địa; ký hợp đồng thuê đất; thực hiện thủ tục cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình theo quy định. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình.

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình thông báo cho Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Quang Tiến cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình ký hợp đồng thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện các quy định về bảo vệ tầng đất mặt đối với diện tích đất trồng lúa chuyển đổi và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp Công ty không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013)./.