DetailController

Tiềm năng phát triển

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu)

14/12/2023 16:30
Ngày 13/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 11060/VPUBND-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Theo Công văn số 1355/TTg-NN ngày 12/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 41,03 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) (phần diện tích 174,3 ha) trên địa bàn huyện Kim Bôi, huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan, bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên và chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định sự đầy đủ, chính xác của các hồ sơ kèm theo đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) (phần diện tích 174,3 ha) trên địa bàn huyện Kim Bôi, huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình đảm bảo theo đúng quy định; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn nêu trên để thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.