DetailController

Tiềm năng phát triển

Chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc

26/10/2023 15:41
Ngày 25/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, như sau:

Chuyển mục đích sử dụng 35.399,9 m2 đất các loại (gồm: đất bằng chưa sử dụng 545,1 m2; đất giao thông 1.052,2 m2; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 7.620,4 m2; đất trồng cây hàng năm khác 2.674,2 m2; đất xây dựng cơ sở văn hóa 20,1 m2; đất thủy lợi 89,9 m2; đất trồng lúa nước còn lại 23.398,0 m2) tại khu Chiềng Khến và khu Tân Hợp, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình sang các loại đất: đất ở tại đô thị 4.710,3 m2; đất mặt nước chuyên dùng 2.905,3 m2; đất giao thông 7.969,5 m2; đất cơ sở giáo dục và đào tạo 4.978,1 m2; đất công trình công cộng khác 8.752,6 m2; đất thương mại, dịch vụ 6.084,1 m2.

Giao đất, cho thuê đất (đợt 3) diện tích 35.399,9 m2 tại khu Chiềng Khến và khu Tân Hợp, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến để thực hiện dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến, gồm có: Giao đất có thu tiền sử dụng đất 4.710,3 m2 đất ở tại đô thị tại khu Chiềng Khến và khu Tân Hợp, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; thời hạn sử dụng đất 50 năm theo thời hạn của dự án, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Giao đất không thu tiền sử dụng đất, diện tích 24.605,5 m2 (gồm: đất mặt nước chuyên dùng 2.905,3 m2; đất giao thông 7.969,5 m2; đất cơ sở giáo dục và đào tạo 4.978,1 m2; đất công trình công cộng khác 8.752,6 m2) tại khu Chiềng Khến và khu Tân Hợp, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án, Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến có trách nhiệm bàn giao toàn bộ 24.605,5 m2 đất sông, suối; đất giao thông; đất cơ sở giáo dục đào tạo; đất công trình công cộng khác cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Cho Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến thuê 6.084,1 m² đất thương mại, dịch vụ tại khu Chiềng Khến và khu Tân Hợp, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc để thực hiện dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến.

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm. 

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, thuê đất tỷ lệ 1/1.000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 15/11/2022 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác nhận ngày 16/3/2023.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao đất tại thực địa cho Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hòa Bình.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị trấn Mãn Đức cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến: Ký hợp đồng thuê đất, thực hiện thủ tục nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

 Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp Công ty không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013)./.