DetailController

Trồng trọt

Ban hành Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh

15/09/2023 16:30
Ngày 14/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, cụ thể như sau:

Danh mục này áp dụng đối với các nhóm cây thân gỗ bóng mát và cây bụi thân gỗ; không xem xét đối với cây bụi nhỏ có hoa, cây thân thảo... Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế áp dụng trong việc lập, thẩm định quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, hồ sơ thiết kế hạng mục trồng cây xanh tại các dự án đầu tư và để định hướng trong công tác quản lý, trồng mới, thay thế cây xanh công cộng cũng như thực hiện việc xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh.

Danh mục cây xanh trồng gồm các loại cây đáp ứng được phần lớn các nguyên tắc lựa chọn cây xanh công cộng; ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng; đáp ứng yêu cầu về mỹ quan và không gian cảnh quan khu vực công cộng; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông và vệ sinh môi trường; hạn chế làm ảnh hưởng các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không; tuân thủ các quy định hiện hành đối với cây xanh trồng tại đô thị và khu chức năng đồng thời phải mang bản sắc địa phương.

Danh mục cây trồng tại đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, gồm các loại cây đáp ứng được phần lớn các nguyên tắc lựa chọn cây xanh công cộng.

Danh mục cây cấm trồng được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này, gồm những cây có độc tố, chất gây nghiện, có khả năng gây nguy hiểm tới người, phương tiện và công trình.

Danh mục cây trồng hạn chế được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này, gồm những cây ăn quả, cây tạo ra mùi gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường, cây dễ bị sâu hại hoặc cây có rễ ăn nổi, rễ ngang phát triển mạnh làm hư hại, mất mỹ quan công trình; tuy nhiên, có thể phù hợp trồng trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, các công trình tín ngưỡng, biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng khác do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng.

Đối với cây xanh nằm ngoài danh mục hoặc du nhập từ nước ngoài cần tham khảo nguồn gốc, xuất xứ và xin ý kiến các cơ quan có chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà nước trước khi trng đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và cảnh quan đô thị.

Đối với cây xanh đã trồng trong đô thị thuộc danh mục cấm trồng hoặc không phù hp với tính chất, vị trí, đặc điểm cây trồng theo danh mục cây xanh trồng hạn chế thì cơ quan đơn vị theo phân công phân cp có trách nhiệm đánh giá, xem xét cây có thuộc loại được bảo tồn không để có biện pháp quản lý phù hp hoặc lập kế hoạch từng bước thay thế để đảm bảo an toàn, cảnh quan đô thị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2023./.