DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Bãi bỏ Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/12/2022 00:00
Ngày 8/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3135/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Những năm gần đây, nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được phê duyệt, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước

Theo đó, bãi bỏ các Quyết định sau: QĐ số 1135/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bộ tiêu chú lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; QĐ số 2258/QĐ-UBND ngày 5/10/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đối với các dự án đầu tư đã thực hiện nộp tiền đặt cọc hoặc có bảo lãnh của ngân hàng theo quy định của Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thì được phép đề nghị giải chấp tiền đặt cọc hoặc chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng.

*Trước đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành QĐ số 1135, ngày 1/6/2021 và QĐ số 2258, ngày 5/10/2021 sửa đổi Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình gồm: Những điều kiện để nhà đầu tư tham gia lựa chọn; Những trường hợp không được xem xét lựa chọn làm nhà đầu tư; Bộ tiêu chí đánh giá với tổng 100 điểm gồm các tiêu chí cụ thể về: Năng lực tài chính, tự nguyện đặt cọc một khoản tiền để chứng minh việc sẵn sàng triển khai thực hiện dự án, bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thực hiện, phương án quản lý, bảo vệ môi trường khả khi. Theo đó, nhà đầu tư đạt từ 50 điểm trở lên thì mới được cơ quan đăng ký đầu tư xem xét báo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quy định cụ thể một số điều kiện và tiêu chí nhằm lựa chọn được Nhà đầu tư có năng lực về tài chính, kinh nghiệm, trong đó có quy định nhà đầu tư cam kết tự nguyện đặt cọc một khoản tiền (hoặc bảo lãnh ngân hàng) để chứng minh năng lực thực hiện dự án. Nội dung này không được quy định cụ thể trong Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc ban hành Quyết định số 3135/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm đơn giản hóa một số thủ tục, quy trình, không hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đăng ký thực hiện dự án, góp phần tăng thu hút đầu tư vào tỉnh./.