DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh

22/12/2022 00:00
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định. Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

Đến nay tất cả các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật hiện hành. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp; cơ bản đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị. Cơ cấu, số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đã từng bước đảm bảo theo quy định. Tỉnh Hòa Bình đã rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm 119 đơn vị sự nghiệp và 51 đầu mối trực thuộc (đạt 28,92%). Riêng việc sắp xếp các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành từ năm 2016, qua đó giảm 144 ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện.

Việc thành lập, sắp xếp các tổ chức bên trong các cơ quan hành chính (phòng, ban, chi cục), đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh và gắn với tinh giản biên chế. Thực hiện việc xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; quyết định tổ chức lại Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Hòa Bình thành Ban Quản lý dự án khu vực tỉnh Hoà Bình thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ, ngành trung ương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu công chức, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức cấp xã, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2022. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch biên chế đảm bảo không vượt quá số lượng biên chế hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao; Thẩm định cơ cấu chuyên môn để thực hiện kế hoạch biên chế năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, tổng số: 1.591 chỉ tiêu công chức, viên chức (công chức 115 chỉ tiêu; viên chức sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp khác 553 chỉ tiêu; sự nghiệp giáo dục và đào tạo 921 chỉ tiêu; Hội 02 chỉ tiêu)…. chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 đối với 245 công chức, viên chức. Trong đó công chức 06 người; viên chức 238 người; Hội đặc thù 01 người; phê duyệt tinh giản biên chế đối với 146 cán bộ, công chức cấp xã và viên chức y tế cơ sở. Ban hành các Quyết định điều chỉnh Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đối với 24 cơ quan, đơn vị. Thực hiện thẩm định thoả thuận điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của 10 đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên trực thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện. Chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 84 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại đang trong quá trình tiếp tục thực hiện xây dựng Đề án tự chủ theo quy định. Thực hiện tự chủ theo 4 nhóm: Tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư 02 đơn vị; tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên 37 đơn vị; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 56 đơn vị; ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 538 đơn vị./.