ListNewByCategory

Kế hoạch sơ kết 5 năm Chỉ thị số 54-CT/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(22/04/2024)
Ngày 22/4, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 244-KH/TU sơ kết 5 năm Chỉ thị số 54 CT/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo

(22/04/2024)
Ngày 22/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3332/VPUBND-KTN về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

(22/04/2024)
Ngày 19/4, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024

(22/04/2024)
Ngày 19/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3311/VPUBND-THNV gửi các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024.

Tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

(22/04/2024)
Ngày 19/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3254/VPUBND-NVK về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp

(19/04/2024)
Ngày 19/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3256/VPUBND-KTTH về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5253/VPUBND-KTTH về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Hiển thị 121 - 130 of 6.752 kết quả.