ListNewByCategory

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

(23/04/2024)
Ngày 22/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

(23/04/2024)
Ngày 22/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 29 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(23/04/2024)
Ngày 23/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Triển khai, thực hiện Quyết định số 06 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

(23/04/2024)
Ngày 22/4, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1206 gửi các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

(23/04/2024)
Nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân và tăng cường trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thi hành Luật Đất đai; đồng thời để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977). Ngày 22/4/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hòa Bình đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

(22/04/2024)
Ngày 22/4/2024, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 243-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 23/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương tại hội nghị kiểm tra hiện trường về tình hình đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học phổ thông Mai Châu

(22/04/2024)
Ngày 22/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 3335/TB-VPUBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương tại hội nghị kiểm tra hiện trường về tình hình đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học phổ thông Mai Châu, huyện Mai Châu.

Hiển thị 111 - 120 of 6.752 kết quả.