DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2023 về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo

29/12/2023 15:46
Trong năm 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo.
Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định

Ngành Thanh tra đã tích cực, chủ động tham mưu giúp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương, đơn vị; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở (năm 2023, đã thụ lý và xác minh xong 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh); việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; việc phối hợp công tác giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương ngày càng hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót trong quá trình thực hiện, qua đó đã hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp; việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực.

Ngay từ đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách. Vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị; việc triển khai thực hiện cơ bản thống nhất, đồng bộ, đạt hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Kết quả, trong năm đã tổ chức tiếp 3.751 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 4.667 người (giảm 1.910 lượt công dân so với cùng kỳ năm trước). Công tác tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh vào ngày 15 hàng tháng được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng".

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 3.818 lượt đơn các loại (tăng 984 đơn so với cùng kỳ năm trước), gồm 239 đơn khiếu nại, 246 đơn tố cáo, 3.333 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 590 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền xem xét xử lý, giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và 1.365 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, tập trung vào việc đòi bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chính sách đối với người có đất bị thu hồi, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất giữa các hộ liền kề, đề nghị đo đạc địa chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai liên quan đến công tác quản lý địa giới hành chính. Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực quản lý tài chính, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của người đứng đầu.

Trong tổng số 239 đơn khiếu nại, có 28 vụ việc mới phát sinh (tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm trước) thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết (10 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, 16 vụ khiếu nại và 01 vụ tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, 01 vụ thuộc thẩm quyền Giám đốc sở). Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc sở đã thụ lý 28/28 vụ việc, giao cơ quan thanh tra và các đơn vị liên quan xác minh, đã xác minh xong 26 vụ, còn 02 vụ đang trong thời hạn xác minh. Trong tổng số 246 đơn tố cáo, có 04 vụ việc mới phát sinh (giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm trước) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã thụ lý, giải quyết 04/04 vụ việc (nội dung tố cáo có đúng, có sai). Trong tổng số 3.333 đơn kiến nghị, phản ánh (tăng 897 đơn so với cùng kỳ năm trước) có 1.815 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của các cấp, các ngành, trong đó thủ trưởng các cơ quan hành chính đã giao cơ quan Thanh tra và các đơn vị liên quan tiến hành xem xét và có văn bản hướng dẫn, trả lời công dân, đến nay đã hướng dẫn, trả lời 1.803 đơn, còn 12 đơn đang xem xét trả lời công dân./.