DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 4

08/05/2024 16:50
Sáng ngày 08/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4, xem xét cho ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Thắng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương thực hiện đến ngày 30/4/2024, trong tổng số nhiệm vụ giao là 662, đến nay đã hoàn thành 560 nhiệm vụ còn 102 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đối với việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 03 năm 2024, có 20 nội dung cần triển khai thực hiện. Các sở, ngành địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó có tập trung rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024; rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với các chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính đất. Căn cứ kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ “dichvucong.gov.vn, mục “Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương”. Tổng số điểm tỉnh Hòa Bình đạt là 79,54/100 điểm, tăng 5,28 điểm so với tháng 3/2024, xếp hạng 9/63 tỉnh, thành phố; tăng 6 bậc so với tháng 3/2024.

Đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Các đại biểu đánh giá: Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 12/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2024 với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực và giao chi tiết cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố triển khai thực hiện. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hết tháng 4/2024 đạt 1.469,915 tỷ đồng, bằng 36% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 26% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; Kim ngạch xuất khẩu đạt 639,898 triệu USD, tăng 31,99% so với cùng kỳ, thực hiện 31,63% kế hoạch năm; Đến ngày 31/3/2024, số kế hoạch vốn đã giải ngân là 270.525 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và đạt 7% Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết đến từng dự án...Các lĩnh vực văn hóa; y tế gáo dục; giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm; an ninh quốc phòng đảm bảo...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng tình hình kinh tế 4 tháng đầu năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; tình hình giải ngân vốn đầu tư còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn...Từ đó đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, như: Cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm…

Các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào tình hình triển khai thực hiện 14 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan hành chính; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hòa Bình năm 2025….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý, thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết đã trình. Về tình hình thu NSNN, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu do những thay đổi về chính sách thuế nên dự kiến hụt thu từ nguồn thu Thủy điện Hòa Bình, do đó để cân đối lại nguồn thu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng lại phương án thu, phương án thu nguồn bù hụt thu, phương án chi (nếu có). Đối với tình hình thiếu đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GT-VT phối hợp với Sở Nội vụ để tìm phương án giải quyết. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB và tái định cư, vận động Nhân dân tái định cư phân tán. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành. Về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, chủ trì, phối với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024, làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với các Chủ đầu tư đang nợ đọng thuế. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu, kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch xây dựng phù hợp với chủ trương đã được phê duyệt ban đầu và các quy định pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để cụ thể hóa trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; khẩn trương triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc để thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, phấn đấu đạt cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2024./.