DetailController

CNTT và Viễn Thông

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

27/02/2024 16:19
Ngày 26/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1552/VPUBND-NVK về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật nếu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất an toàn thông tin.

Tổ chức phổ biến, quán triệt các đơn vị thuộc phạm vi quản lý rà soát, nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thôn tin mạng.

Bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.

Tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quả lý; bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9/2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2024.

Ưu tiên triển khai hệ thống thông tin trên các hạ tầng số đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin để kế thừa các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin đã có.

Sử dụng thường xuyên, hiệu quả các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

Tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình  lớp. Đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Định kỳ tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ trong phạm vi quản lý, tối thiểu  lần/1 năm. Báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/12 hàng năm.

Ưu tiên bố trí nguồn lực theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực thi hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.

Căn cứ nội dung Chỉ thị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị trên của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.