DetailController

CNTT và Viễn Thông

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP mang lại kết quả cụ thể, tích cực cho người dân và doanh nghiệp

21/03/2024 16:30
Tháng 3/2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP được phân công đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP.
Tỉnh Hoà Bình hiện đã thực hiện tích hợp, cung cấp 1.293/1880 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 68,77%.

Tại Hội nghị tháo gỡ “điểm nghẽn” và triển khai thực hiện Đề án 06/CP của tỉnh Hòa Bình năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả Đề án 06. Từng bước nâng cao hơn nữa về nhận thức, tư tưởng, hành động các cá nhân, tập thể xác định rõ trách nhiệm, các nội dung, nhiệm vụ của mình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thúc đẩy phát triển công dân số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố đã tổ chức các hội nghị triển khai, thúc đẩy các nhiệm vụ Đề án 06/CP, như: Hội nghị tập huấn an ninh, an toàn thông tin và sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện giải quyết TTHC; số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC có liên quan đến giấy tờ, thông tin các nhân, Hội nghị tháo gỡ “điểm nghẽn” và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP năm 2024.

Hiện nay, tỉnh Hoà Bình đã thực hiện tích hợp, cung cấp 1.293/1880 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 68,77%. Từ ngày 15/02/2024 đến hết ngày 14/03/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận 27.051 hồ sơ TTHC. Số hồ sơ đã giải quyết là 22.600, đang giải quyết 4.451 hồ sơ. Các hồ sơ TTHC có liên quan đến thành phần hồ sơ là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đều thực hiện nghiêm việc bãi bỏ, không yêu cầu người dân, tổ chức cung cấp các thành phần hồ sơ nêu trên khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Tỉnh đã triển khai hiệu quả 33/53 dịch vụ công thiết yếu ban hành tại Đề án 06/CP và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công, góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh. Theo đánh giá của Cổng Dịch vụ công quốc gia, tháng 3/2024, điểm số hóa hồ sơ toàn tỉnh đạt 11,8/22 điểm, tăng 03 điểm so với tháng 02/2024; kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ đang xử lý đạt 98,13% hồ sơ đúng hạn, hồ sơ xử lý quá hạn 1,87%. Qua đó, góp phần tái cấu trúc sử dụng trong giao dịch hành chính của cá nhân và tổ chức.

Chỉ đạo các Sở, ngành hoàn thiện, phát triển, ứng dụng dữ liệu chuyên ngành từ công tác đảm bảo an ninh trật tự đến ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Thuế, Ngân hàng, Y tế, Bảo hiểm, Giáo dục… Đến nay, tỉnh đã quản lý chặt chẽ biến động 947.423 người; kích hoạt, sử dụng 451.072 tài khoản định danh điện tử - VNeID trong các ứng dụng giao dịch của công dân; 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD; có 183.818 người người sử dụng BHXH - VssID. Thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 24.130 đối tượng với tổng số tiền trên 67 triệu đồng, đạt 100% số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên đã có tài khoản. BHXH chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân cho 133.402 lượt người. Hiện ngành Y tế và ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc thu phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh và các trường học.

Nhằm hướng đến phát triển công dân số, tỉnh đã ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ. Toàn tỉnh đã kích hoạt, sử dụng 451.072 tài khoản định danh điện tử. Lực lượng Công an trong tỉnh đã phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID trong giao dịch hành chính; Sở Thông tin và Truyền thông cấp 1.300 chữ ký số từ xa cho người dân và doanh nghiệp để sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, với 340.658 lượt tra cứu. Hiện đã có 99% tổng số người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đồng bộ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tỉnh tiếp tục duy trì cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin công dân đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” từ các dữ liệu chuyên ngành trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, cập nhật thường xuyên, bổ sung làm giàu dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ khai thác, kết nối, chia sẻ. Đến nay, đã thu thập, cập nhật 181.510 thành viên thuộc 7 tổ chức chính trị xã hội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Cập nhật dữ liệu trẻ em 162.794/205.163, đạt 79%. Rà soát, làm sạch dữ liệu cho 32.795/41.515 đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, đạt 79%.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm đưa nội dung chỉ đạo, phương pháp, cách làm, những tiện ích của Đề án 06/CP chuyển đổi số đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân được thụ hưởng. Từ đó đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân hiểu được lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP./.