DetailController

CNTT và Viễn Thông

Công bố điểm số, tiến độ giải quyết TTHC theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 4/2023

26/04/2023 17:30
Ngày 25/4/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3220/VPUBND-NVK về việc công bố điểm số, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 4/2023.

Theo đó, căn cứ kết quả công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ “dichvucong.gov.vn, mục “Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương”. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đến 24/4/2023 của tỉnh Hòa Bình như sau:

Tổng số điểm Hòa Bình đạt 58,83/100 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố. Điểm số các nhóm chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của tỉnh Hòa Bình tháng 4/2023, cụ thể như sau:

Điểm đánh giá công khai, minh bạch: 2,2/18 điểm, trong đó: Số TTHC được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành 100%. Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 23.636 hồ sơ

Điểm đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC: 17,7/20 điểm.

Điểm đánh giá TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 8,0/12 điểm, trong đó: Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần 537 (36,09%). Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 804 (54,03%). Còn lại 147 (9,88%).

Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến: Hồ sơ nộp trực tuyến: 97,05%. Hồ sơ nộp trực tiếp và theo hình thức khác: 2,95%

Kết quả xử lý nộp hồ sơ trực tuyến với hồ sơ đang xử lý: Hồ sơ xử lý đúng hạn: 90,77%. Hồ sơ xử lý quá hạn: 9,23%

Điểm thanh toán trực tuyến: 9,5/10 điểm, trong đó: Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến: 98 (72,59%). Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 183 (50,14%). Chưa tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến: 182 (49,86%). Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 8.665 (76,04%). Thanh toán trực tiếp và hình thức khác: 2.731 (23,96%)

Điểm đánh giá mức độ hài lòng: 11,3/18. Trong đó: Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt 88,32%. Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị: 100%.

Điểm đánh giá số hóa hồ sơ: 10,0/22 điểm. Trong đó: Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 33,83%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 97,09%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa: 0%. Số lượng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 447.450. Số liệu cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả trên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ có các giải pháp để khắc phục những tiêu chí chưa đạt hoặc đạt tỷ lệ thấp./.