DetailController

Tin từ các đơn vị

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4/2024

16/04/2024 16:30
Trong tháng 4/2024, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 26 đoàn gồm 43 lượt công dân (có 01 đoàn đông người, ≥ 5 người/đoàn) đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày 32 vụ việc.

Cụ thể nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai 24 vụ việc. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung khác 8 vụ việc.

Công tác tiếp công dân định kỳ: Có tổng số 12 đoàn với 25 lượt công dân đã tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong đó có 01 đoàn đông người (≥ 3 người/đoàn) trình bày 13 vụ việc. Không có đoàn công dân nào đủ điều kiện được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ngày 15/3/2023. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 thông báo kết luận và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024. Tiếp công dân đột xuất ngày 10/4/2024, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp đối thoại giải quyết khiếu nại của Liên danh Công ty TNHH Bình Minh và Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long Hòa Bình.

Nhìn chung, các đoàn, công dân đã chấp hành tốt nội quy của Trụ sở Tiếp công dân và được tiếp, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đa số vụ việc đông người, phức tạp đã được xử lý theo quy định, không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân đã góp phần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công dân, tình hình dư luận xã hội về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự xã hội … để phản ánh kịp thời tới lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân của các cơ quan phối hợp tiếp công dân trong ngày tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Công an phường Tân Thịnh và UBND các huyện, thành phố vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương (nhất là đối với các đoàn công dân đông người), xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra bức xúc trong công dân, không phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn, hạn chế tối đa việc công dân tụ tập, gây mất an ninh trật tự trong các ngày tiếp công dân định kỳ và trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Phối hợp với Thanh tra tỉnh về chuyên môn nghiệp vụ xử lý đơn thư.

Ban Tiếp công dân của tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và  xử lý 76 đơn thư (trong đó khiếu nại 11 đơn; tố cáo 08 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn; nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn). Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại và 01 quyết định giao xác minh nội dung khiếu nại. Đã ban hành 31 văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Tiếp công dân tỉnh liên quan đến xử lý đơn và tiếp công dân (14 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 11 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân, 03 văn bản đôn đốc đối với những đơn đủ điều kiện xử lý; 03 văn bản khác). Ban Tiếp công dân tỉnh đã thực hiện lưu đơn theo quy định của pháp luật đối với những đơn không đủ điều kiện xử lý và đơn đã được giải quyết hết thẩm quyền. Tình hình an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất trật tự; công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở được cán bộ tiếp công dân trả lời, hướng dẫn tận tình không gây bức xúc cho công dân.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024, bám sát vào những nhiệm vụ cụ thể đã được quy định tại Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản của UBND tỉnh quy định về công tác tiếp công dân. Ban Tiếp công dân tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ như trực tiếp công dân thường xuyên và thực hiện tốt quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định. Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ phiên tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định tại Quy định về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp ở các huyện, thành phố tập trung tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Đảm bảo công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở được cán bộ tiếp công dân trả lời, hướng dẫn tận tình không gây bức xúc cho công dân. Xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc các cấp, các ngành trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các vụ việc do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển, các nhiệm vụ do Ban Tiếp công dân tỉnh thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phối hợp với thanh tra tỉnh, sở, ngành có liên quan để tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền có tính chất phức tạp, kéo dài./.