DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)

02/03/2023 17:00
Ngày 01/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã Hướng dẫn số 73 về tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023).

Nội dung tuyên truyền: Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân và Quân đội ta; vai trò, đóng góp của Đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt những cống hiến, đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Chu Huy Mân - Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị tướng xuất sắc, suốt đời trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng bào; có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Những thành tựu và kết quả sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Chu Huy Mân.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể, gắn với tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị mình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về việc đăng tải thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Chu Huy Mân, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp; tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; bảo đảm nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, còn có ý kiến trái chiều, có tính chất kích động. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức phát sóng phim tài liệu. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin cổ động trực quan, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội. Vận động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền: Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023)!; Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng và Quân đội nhân dân Việt Nam!; Đồng chí Chu Huy Mân - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân!; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!./.