DetailController

Thời sự trong ngày

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

22/03/2024 16:25
Ngày 22/3, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Thường trực Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XI.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028. Quán triệt những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung). Quán triệt Chương trình công tác trọng tâm của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Quán triệt Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023-2028; từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội Nông dân Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định trên. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng để toàn bộ cán bộ, hội viên nông dân, nhất là các cán bộ chủ chốt, chuyên trách các cấp Hội nắm vững những nội dung của Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khoá VIII), nhiệm kỳ 2023-2028; từ đó cụ thể hoá, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định trên kịp thời, sáng tạo, hiệu quả; tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội ngay từ những năm đầu thực hiện./.