DetailController

Thời sự trong ngày

Chỉ số PAPI năm 2023, tỉnh Hòa Bình xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố

10/04/2024 16:30
Theo kết quả Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, tỉnh Hòa Bình đạt 43,55 điểm, xếp thứ 20, tăng 2,52 điểm, tăng 23 bậc so với năm 2022, nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao.

Trong đó có 7/8 chỉ số nội dung tăng điểm và 1 nội dung giảm điểm so với năm 2022. Cụ thể, Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,16 điểm (tăng 0,06 điểm); Công khai, minh bạch đạt 5,13 điểm (tăng 0,01 điểm); Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,46 điểm (tăng 0,14 điểm); Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 7,23 điểm (tăng 0,79 điểm); Thủ tục hành chính công đạt 7,35 điểm (tăng 0,7 điểm); Quản trị môi trường đạt 3,88 điểm (tăng 0,45 điểm); Quản trị điện tử đạt 3,15 điểm (tăng 0,56 điểm) so với năm 2022. 1 nội dung giảm điểm là Cung ứng dịch vụ công đạt 7,19 điểm, giảm 0,2 điểm.

Căn cứ chỉ số nội dung xếp theo nhóm, có 4 chỉ số nội dung thuộc nhóm cao là :Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Quản trị môi trường. Có 1 chỉ số nội dung thuộc nhóm Trung bình cao là Tham gia của người dân ở cấp cơ sở. Có 3 chỉ số nội dung thuộc nhóm trung bình thấp: Công khai, minh bạch; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị điện tử cấp tỉnh.

Chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh đã đánh giá một cách khách quan cảm nhận của người dân đối với công tác cải cách hành chính, điều hành kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương. Qua đó cho thấy trách nhiệm giải trình, tiếp xúc với người dân của cán bộ, công chức ở các cấp chính quyền địa phương ngày được nâng cao. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu người dân. Chất lượng dịch vụ xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo quy định, đúng thời hạn; năng lực, kỹ năng giải quyết công việc của công chức được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu công việc giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung công việc khác. Sau khi khảo sát, tỉnh Hoà Bình đạt 43,55 điểm, thuộc nhóm trung bình cao so với 63 tỉnh thành. Kế quả đã phản ánh tương đồng với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Từ những kết quả đạt được, Sở Nội vụ đã xây dựng những nhiện vụ, giải pháp để tiếp tục cải thiện Chỉ số Papi năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, Sở Nội vụ chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện Chỉ số PAPI năm 2024 của tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh. Các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải; Tài chính; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh chủ trì, tham mưu các giải pháp cải thiện các Chỉ số nội dung, Nội dung thành phần được giao thực hiện. Chủ động tham mưu xây dựng các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chủ động triển khai thực hiện. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra đối với các cơ quan trong tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số nội dung, nội dung thành phần; tổng hợp, xây dựng báo cáo đảm bảo thời gian và chất lượng.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp  xã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh tới cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. UBND cấp huyện tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; các quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chuyên đề theo ngành, lĩnh vực của địa phương theo yêu cầu các sở, ngành.

Sở Nội vụ đề nghị UB MTTQ VN tỉnh hướng dẫn MTTQ cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp trong việc tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ số PAPI; trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI. Vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia trả lời phiếu khảo sát đo lường hiệu quả quản trị và hành chính; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp hiệu quả trong việc xác định địa bàn khảo sát, đối tượng khảo sát, hỗ trợ lực lượng điều tra viên thực hiện khảo sát. Thông báo cho UBND cấp huyện những đơn vị được khảo sát lấy ý kiến và các nội dung có liên quan, sau khi đoàn thực hiện xong việc khảo sát lấy ý kiến của người dân.

Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận cấp huyện, hệ thống dân vận cơ sở phối hợp với UBND cùng cấp trong việc thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024, đặc biệt gắn với việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./.